ترمیم غلتک مارپیچ (spirals) فرش با استفاده از جوش لیزر ND:Yag
که بر اثر مرور زمان، وجود یک شی فلزی بر روی فرش و بی دقتی اپراتور سبب خرد شدن اسپیرال غلتک گردیده