بایگانی برچسب برای: روشTWB  (Tailor Welded Blanks)

تاثیر روش جوشکاری TWB(Tailor Welded Blanks) در کاهش تصادفات

چرا سال به سال، افراد بیشتری از تصادفات رانندگی دور می شوند؟ پاسخ: به دلیل پیدایش روش TWB  (Tailor Welded Blanks)

TWB نشان دهنده یک نوآوری پیشرفته در حوزه تولید خودرو است که به طور یکپارچه حوزه های مهندسی دقیق و تکنیک های تولید کارآمد را ادغام می کند. مفهوم پشت TWB ها حول ترکیب ورق هایی با ضخامت ها و مواد مختلف قبل از جوشکاری می چرخد که منجر به یک ورق منفرد و بسیار سفارشی با خواص مکانیکی متمایز می­ گردد. این فرآیند ادغام دقیقاً در نقطه میانی تولید اتفاق می افتد: جایی که سازگاری و کارایی همگرا می شوند.

مشاهده بیشتر