ترمیم، بازسازی و تصحیح انواع قالب های پلاستیک
که بر اثر مرور زمان، اشتباه اپراتور CNC در هنگام ساخت و یا اشتباه در هنگام تولید قطعه، خراب شده است.